email us| Contact  

Home  |  Login/Register

Important Delivery Notice (please read carefully)
  • INTERNATIONAL ORDERS – Please email us directly at epos@groep7.co.za for a postage quote.
  • SA DELIVERY OPTIONS – Please note prices will calculate automatically depending on the items & weight in your shopping cart, the below prices are applicable to orders of 1 – 10 books. Please send a direct email to epos@groep7.co.za  for any order larger than 10 books.
    • Aramex R110 (provide street address, delivery usually between 4-6 working days) OR
    • The courier guy R70 (ONLY PTA & JHB, provide street address, delivery usually between 2-3 working days)

Mhlaba Wonkhe Jikelele : Joan Groenewald

A5, 71p. Swazi

SKU: 978-1-928499-62-6 Categories: ,

R160.00

Bugcili! Nome sebacitfwa nalochubeka nabo angabekwa licala, kepha solo lesento lesinesibhuku siyachubeka. Lesento sitsintsa tigidzi letinyenti tebantfu ngendlela lengayinhle. Ngenca yekutsi lena akusiyo indzaba lekahle, sibese sibantfu asinaki lobuhlungu lobusabekako nekuhlukubeteka lokunesibhuku lokuta nalobugcili. Tigidzi letinyenti! Yebo, tigidzi letinyenti tebantfu labangenacala tiyatsengiswa nakulesikhatsi. Lesento lesiletsa emahloni kufuna sinakwe, kuvunywe lokutsi siyenteka kute sikhone kuncotjwa. Ngenca yekutsi lesento asinambitseki, ngako ke sentiwa esitse , sive asikhoni kutibona tinkhomba letiyingoti letiholela kulesento. Lencwadzi ikhombisa, ngekusebentisa luphenyo, tintfo lekufute utibuke letingaba yinkhomba yalomkhuba. Tivikele wena netihlobo takho, ucaphele tinkhomba kute ububone bungoti lokibo. Lesigangi lesingenta lomkhuba kungaba lilunga lemndeni, umngani noma ngumuntfu nje lohlangana naye esitaladini! Yendlulisa lolwati kubantfu labanyenti longakhona kufinyelela kubo. Loko kungasindzisa imphilo. Uma ungenti njalo…kambe loshushunjiswako nome labafuna kumshushumbisa angaphepha?

0