email us| Contact  

Home  |  Login/Register

Important Delivery Notice (please read carefully)
  • INTERNATIONAL ORDERS – Please email us directly at epos@groep7.co.za for a postage quote.
  • SA DELIVERY OPTIONS – Please note prices will calculate automatically depending on the items & weight in your shopping cart, the below prices are applicable to orders of 1 – 10 books. Please send a direct email to epos@groep7.co.za  for any order larger than 10 books.
    • Aramex R110 (provide street address, delivery usually between 4-6 working days) OR
    • The courier guy R70 (ONLY PTA & JHB, provide street address, delivery usually between 2-3 working days)

Lefatshe Le Tsa Lona : Joan Groenewald

A5, 83p. Sesotho

SKU: 978-1-928499-61-9 Categories: ,

R160.00

Bokgoba! Le ha kwana bo fedisitswe mme hape e le tlolo ya molao, ntho ena e nyontshang ya batho ba sehloho ba sa hlabolohang, e ntse e tswela pele. Mme bo ama batho ba dimilione ka tsela e utlwisang bohloko e ba thibelang tse ngata bophelong. Hangata re leka ho ikgakanya bokgopo ba tsa yona le ka moo batho ba sotlehang ka teng ka lebaka la yona taba ena hobane e hlohlontsha maikutlo, mme hape ho se monate ho bua ka yona. Dimilione! Ee, ho na le batho ba se nang molato ba dimilione, ba ntseng ba rekisetswa ba bang le mehleng ena. Re lokela ho ananela hore ketso ena e swabisang ke ntho e etsahalang, hore re tle re kgone ho e phephetha. Ha ho bonolo hore setjhaba se elellwe matshwao a yona a kotsi ka ha tsa yona di rerwa ke dikgukguni, lekunutung le mafifing. Buka ena e re bula mahlo le hona ho re thusa hore re tsebe hore re lokela ho hlwaya dintho dife, ka thuso ya mehlala ya tse ding tsa diketsahalo tse mpe tse mabapi le kgwebo ena ya ho hweba ka batho ba bang. Itshireletse hape o sireletse le batho bao o ba ratang, hape o dule o butse mahlo, o hlwaye a mang a matshwao a tla o bontsha hore e ka nna ya eba o kotsing. Difelekwane tsena e ka nna ya eba motho yeo o amanang le yena, motswalle kapa mofeta-ka-tsela feela tjena! Tsebisa batho ba bangata ho ya ka moo o ka kgonang ka teng mabapi le seo o se badileng bukeng ena. O ka pholosa bophelo le ha e le ba motho a le mong feela tjena. Ho seng jwalo, ho tseba mang? Mohlomong motho yeo, yeo o ka beng o mo thusitse a ka nna a timela hobane feela o sa bua.

0