email us| Contact  

Home  |  Login/Register

Important Delivery Notice (please read carefully)
  • INTERNATIONAL ORDERS – Please email us directly at epos@groep7.co.za for a postage quote.
  • SA DELIVERY OPTIONS – Please note prices will calculate automatically depending on the items & weight in your shopping cart, the below prices are applicable to orders of 1 – 10 books. Please send a direct email to epos@groep7.co.za  for any order larger than 10 books.
    • Aramex R110 (provide street address, delivery usually between 4-6 working days) OR
    • The courier guy R70 (ONLY PTA & JHB, provide street address, delivery usually between 2-3 working days)

Lefase leo le re Pota-Potilego : Joan Groenewald

A5, 71p. Sepedi

SKU: 978-1-928456-85-8 Categories: ,

R160.00

Bokgoba! Le ge bo fedisitšwe ebile bo ahlolelwa ka molao, tiro ye e šišimošago le ye sehlogo e tšwelela pele. Batho ba dimilione bao ba se nago molato ba amega go šoro. Taba ye ga se ye bofefo go bolela ka yona, ka bjalo re e bethiša phefo ra dira okare ga e re ame le ge e le gore e sa dutše e hlola tshohlego. Dimilione! Eng batho ba dimilione bao ba se nago molato ba a rekišwa lehono. Tiro ye ya go hlabiša dihlong e swanetše go tsejwa gore e kgone go fedišwa. Ka lebaka la hlago ye e nyefolago, le go se šetše, setšhaba ga ke tsebe maswao a kotsi. Buka ye e bontšha ka mokgwa wa thuto kanegelo, seo re swanetšego go se ela hloko. Ihlokomele, hlokomela le bao o ba ratago gomme re beye šedi go maswao ao a laetšago gore boemo ke bjo kotsi. Modiri wa bošula e ka ba o mongwe wa leloko, mogwera, o mongwe wa baagišane mo motseng wa geno, goba motho fela yo a fetago ka tsela . Fetišešsa tsebo ye go batho ba bantšhi ka moo o ka kgonago ka gona. E ka boloka bophelo. Ge o sa dire seo… naa motšwasehlabelo a ka phologa?

0