email us| Contact  

Home  |  Login/Register

Important Delivery Notice (please read carefully)
  • INTERNATIONAL ORDERS – Please email us directly at epos@groep7.co.za for a postage quote.
  • SA DELIVERY OPTIONS – Please note prices will calculate automatically depending on the items & weight in your shopping cart, the below prices are applicable to orders of 1 – 10 books. Please send a direct email to epos@groep7.co.za  for any order larger than 10 books.
    • Aramex R110 (provide street address, delivery usually between 4-6 working days) OR
    • The courier guy R70 (ONLY PTA & JHB, provide street address, delivery usually between 2-3 working days)

Lefatshe le le re dikologileng : Joan Groenewald

A5, 69p. Setswana

SKU: 978-1-928405-85-6 Categories: ,

R160.00

Bokgoba! Le fa bo fedisitswe e bile bo o tlhaelwa semolao, bo ama maikutlo e bile bo ferosa sebete bo sa ntse bo tsweletse. Bo ama matshelo a dimlione a batho ba ba tlhokang molato ka tsela e e tseneletseng. E re ka e le kgang e e sa jeseng diwelang, rotlhe re ka se e tlodisa matlho ka ntlha ya bosetlhogo jo e bo bakang le go sotliwa ga batho go go bakiwang ke seno gompieno.
Dimilione! We, dimilione tsa batho go santse go gwebiwa ka bona gompieno. Tiro eno e e tlhabisang ditlhong e tshwanetse go lemogiwa le go tlhagisiwa gore e fedisiwe. Ka ntlha ya mokgwa ono yo o sa amogelesegeng e bile o dirwa mo sephiring, seo sex dira gore batho ba seka ba lemoga matshwao a a kotsi a mokgwa ono.
Buka eno e bontsha ka ditsela tsa ditiragalo , tse di tsibosang gore re nne podi matseba. Shuddered le go sireletsa ba o ba ratang, ela tlhoko matshwao a tsiboso a a lemosang la kotsi e o ka nnang mo go yona. Selalome seo e ka nna leloko la lelapa,tsala kgotsa mofeti ka tsela. Fetisetsa tshedimosetso eno kwa bathong ba le bantsi ka mo o ka kgonang, e ka sireletsa botshelo.
Fa o sa dire jalo, a mo tswa setlhabelo a ka falola?

0